คิด ทำ ให้

Last updated: 3 มี.ค. 2562  |  1377 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คิด ทำ ให้

โครงการ คิด ทำ ให้ (THINK DO GIVE)

หลักการและเหตุผล
          ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้ป่วยนอนติดเตียงอยู่ประมาณ 1.9 ล้านคน เป็นผู้ป่วยที่ยากไร้กว่า 50 % ในแต่ละปีภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากเพื่อดูแลรักษาเยียวยาคนกลุ่มนี้ และผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และในอนาคตจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเนื่องจากประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ซึ่งโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันคนกลุ่มนี้ไม่ให้เกิดแผลกดทับได้อย่างมีประสิทธิภาพ(เมื่อเกิดแผลกดทับจะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่สูงมาก) ด้วยเหตุนี้จะจึงเกิดคำว่า “ ป้องกันก่อน เกิดแก้ยาก”

ที่มาของโครงการ
          บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จำกัด เป็นผู้คิดค้นผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมด้านการแพทย์ : เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยกับสำนักงบประมาณตามบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม หมวด 0302 เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ลำดับที่ 19 รหัส : 03020014 ชื่อรายการ : ที่นอนลดแผลกดทับ(Anti-bedsore Mattresses) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่นำไปใช้แก้ไขปัญหาแผลกดทับและใช้ป้องกันแผลกดทับที่ดีที่สุด ณ ปัจจุบัน (ต่างประเทศยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้)สามารถใช้ควบคู่กับการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้ ผลิตภัณฑ์นี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ ในประเทศไทยเพื่อทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการวิจัย จนเกิดเป็นผลสำเร็จและได้รับการขึ้นทะเบียนตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
          ด้วยเหตุนี้ที่นอนลดแผลกดทับ(นวัตกรรม)จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยนอนติดเตียง ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของวงการแพทย์ที่ยังไม่มีวิธีแก้ไขได้อย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ครอบครัวผู้ป่วยที่มีแผลกดทับต้องแบกรับค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลรักษา ผู้ป่วยจึงไม่มีโอกาสหายจากแผลกดทับได้เลย ที่นอนลดแผลกดทับ(นวัตกรรม)นี้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยไม่ให้เกิดแผลกดทับได้ตั้งแต่เริ่มต้นและลดแผลกดทับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยเหล่านั้น ภายใต้โครงการ ชื่อ คิด ทำ ให้ หรือ Think Do Give โดยผ่านการร่วมมือของสามองค์กรหลัก คือ

1. กลุ่มจิตอาสา/นักประดิษฐ์ ผู้คิดค้นที่นอนและผลิต คิด หรือ Think
2. สาธารณสุข/รพสต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยงข้องกับสังคมเป็นผู้ค้นหาผู้ป่วยและนำไปช่วยเหลือ ทำ หรือ  Do
3. บริษัท หรือ องค์กร  เป็นผู้สนับสนุนเงินซื้ออุปกรณ์ที่นอนผ่านกิจกรรม CSR ขององค์กร ให้ หรือ  Give

          โครงการนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยที่ยากไร้ให้พ้นทุกข์เวทนาและอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์
          นำที่นอนลดแผลกดทับ(นวัตกรรม)ไปช่วยเหลือสังคมในผู้ป่วยนอนติดเตียงเพื่อแก้ไขปัญหาแผลกดทับและการป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับ ให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้หรือผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสทางสังคม หรือสถานพยาบาล โรงพยาบาล ที่ขาดแคลนปกรณ์เหล่านี้

ขอบเขตการดำเนินงาน
1.  จัดทำข้อมูลนำเสนอให้กับผู้สนับสนุนเงินทุนโดยกลุ่มจิตอาสา/นักประดิษฐ์
2.  ค้นหาผู้ป่วย โดยสาธารณสุข/รพสต หรือหน่วยงานที่เกี่ยงข้องกับสังคม
3.  ผู้สนับสนุนเงินทุนคือ บริษัท หรือ องค์กร ตามแผนกิจกรรม CSR ของแต่ละองค์กร
4.  โครงการนี้เป็นไปเพื่อการกุศลของการดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งสามฝ่ายเพื่อช่วยเหลือสังคมเท่านั้น

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ
1. บริษัทหรือองค์กร ผู้สนับสนุน
   - สร้างประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือสังคม
   - สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร
   - เป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ให้เกิดความตระหนักต่อการช่วยเหลือสังคมที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
2. องค์กรปกครอง/สาธารณสุข/รพสต, หรือหน่วยงานที่เกี่ยงข้องกับสังคม
   - ได้สร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่แท้จริง
   - เป็นตัวอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ให้เกิดความตระหนักต่อการช่วยเหลือสังคม
   - สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร
3. บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จำกัด
   - สร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น เกิดการจ้างแรงงานคนในชุมชน สร้างรายได้ให้กับประเทศผ่านกระบวนการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นระบบ เป็นต้น
   - สร้างงานวิจัยให้กับองค์กร (โครงการมีการติดตามผลการใช้งานเก็บข้อมูล)
4. ด้านสังคม
   - ช่วยเหลือผู้ป่วยที่นอนติดเตียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
   - ช่วยผู้สูงอายุหรือผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับตั้งแต่เริ่มต้น
5. ด้านเศรษฐกิจ
   - ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศ
   - ผลการใช้งานที่ช่วยแก้ปัญหาแผลกดทับที่ได้ผลจริงนั้น จะส่งผลให้สังคมยอมรับและสินค้าสามารถส่งออกต่างประเทศเพื่อเกิดการแข่งขันด้านนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และนำรายได้กลับเข้าสู่ประเทศ
   - สร้างความพร้อมในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ AEC ในอนาคตอันใกล้นี้
6. ส่งเสริมผู้ประกอบการ/นักประดิษฐ์คิดค้น
   - ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่สังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
   - สร้างขวัญและกำลังใจกับนักประดิษฐ์ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมออกสู่ตลาดหรือนำไปช่วยเหลือสังคมไทยและสังคมโลก

งานช่วยสังคมที่ผ่านมา

วันที่ 11 กันยายน 2558
บริจาคที่นอนให้กับน้องพิการทางสมองขยับตัวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  
น.ส.ศิรินันท์  ดีหา บ้านเลขที่ 36/5 ม.7 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

วันที่ 11 พ.ย. 2558

นำที่นอนบริจาคช่วยเหลือ นายสมพงศ์  ปีกระพี้
บ้านเลขที่ 1 ม.9 ต.โค้งไผ่  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร

 

 วันที่  16 พ.ย. 2558

มอบที่นอนบริจาคให้กับ  สพรต. โค้งไผ่  จำนวน 1 ชุด
บ้านเลขที่  ม.9 ต.โค้งไผ่  อ.ขาณุวรลักษบุรี  จ.กำแพงเพชร

 

โครงการ คิด ทำ ให้ (Think do give)

จุดประกายแรกของโครงการ พิธีส่งมอบที่นอนป้องกันแผลกดทับให้กับผู้ป่วยนอนติดเตียง

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ซึ่งส่งมอบในวันประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านของเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งสนับสนุนเงินทุนโดยกลุ่มท่าขุนรามกรุ๊ป คุณโสภา ตาคำชัย เป็นตัวแทนกลุ่มเป็นผู้ส่งมอบ และมีท่านนายอำเภอเมืองและสสอ.พร้อมคณะเป็นเป็นผู้รับมอบและผู้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 10 แห่งในเขตอำเภอเมือง เป็นตัวแทนผู้ป่วยในการรับมอบ และกิจกรรมจะลงพื้นที่ส่งมอบให้กับผู้ป่วยในเวลาถัดไป

 
 
  


16 มิ.ย. 2560
โครงการ คิด ทำ ให้ (Think do give )

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ลงพื้นที่ทำกิจกรรมบริจาคที่นอนป้องกันแผลกดทับ SAWAKYรพ.สต. บ้านใหม่และ รพ.สต.น้ำโท้ง ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชรในการมีท่านนายอำเภอเมืองกำแพงเพชร สสอ./คณะ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.มาช่วยเป็นร่วมส่งมอบและเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วย

   
   
   
   
   
   
   
   


 

 

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้